GMR

Evenals alle schoolbesturen in Nederland kent STROOMM een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders/verzorgers van alle STROOMM scholen vertegenwoordigd.

Wat doet de GMR?
De GMR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de scholen. Dit doet zij door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de verdeling van formatie over de scholen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. De GMR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten van de algemene directie en kan hierover adviseren dan wel instemming verlenen. Daarnaast stelt de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de GMR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de scholen van de kinderen gebeurt.

Wat wordt er van een GMR-lid verwacht?
Voor de ouders in de GMR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Uw betrokkenheid en interesse in de school van Stroomm is het belangrijkste. Verder wordt van de GMR-leden gevraagd vergaderstukken te bestuderen, eventueel deel te nemen aan de themaraden, mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en contact te hebben met de MR van de Bolster. De vergaderingen van de GMR vinden minimaal 5-6 maal per jaar ’s avonds plaats.

Hoe stelt u zich kandidaat?
Iedere ouder van een leerling van de Bolster kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de GMR. Heeft u interesse, neem dan contact op met Ester Barendregt of Bart Leijte.