MR – Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrechten en instemmingrechten. De grootte van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school.
De MR van OBS de Bolster bestaat uit 6 leden. 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (teamgeleding). De Directie neemt ook deel aan de zittingen om vragen te beantwoorden over het reilen en zeilen binnen de school of om advies te geven.
De MR 2022-2023 bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Voorzitter: Lonneke Teutelink-Gillebaard
Geertje van Helvoort
Nienke Kuijlaars
Leerkrachten:
Annet van Eldik
Dennis van Oostenbrugge
Marjolein Klaase
Wat zijn onze taken
De taken van de MR zijn als volgt kort samen te vatten:
1. Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school;
2. Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen;
3. Het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.
Een nauwkeurigere omschrijving van onze taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.
Waar praten we over in de MR
De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang enz.
De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies – danwel instemmingsrecht.  Bij adviesrecht geeft de MR op eigen initiatief of op verzoek van de directie advies over bepaalde onderwerpen die spelen binnen de school. Bij instemmingsrecht dient de MR haar goedkeuring te geven aan de directie t.a.v. voorgenomen beslissingen.
U kunt contact opnemen met de MR via mr@obsdebolster.nl. Werkplan, reglement en notulen zijn via dit e-mailadres op te vragen.