OR – Ouderraad

De Ouderraad

Onze school is erg blij met de vele ouders die ons enthousiast helpen en met ons meedenken. De Ouderraad organiseert tijdens het schooljaar diverse activiteiten en maakt de feestdagen extra speciaal voor onze kinderen. Zij vertegenwoordigt de ouders en versterkt hiermee ook de betrokkenheid van de ouders bij school.

De Ouderraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en drie leden. Zij nemen, als vertegenwoordigers van de ouders ongeveer vijf à zes keer per schooljaar deel aan de vergaderingen. Hierin bespreekt men de lopende zaken binnen de voornoemde commissies, evalueert de zaken die door de Ouderraad georganiseerd zijn en treft voorbereidingen voor de evenementen en werkzaamheden die komen gaan. Het team neemt deel aan deze vergadering door afvaardiging van een vertegenwoordiger.

Commissies
Er is een aantal commissies waaraan u kunt deelnemen en een bijdrage kunt leveren:

De evenementencommissie
Zorgt voor de organisatie van evenementen zoals de sportdag, sinterklaasviering, voorleesontbijt, Kerst, Pasen en de jaarafsluiting.

De schoolkrantredactie
Samen met de kinderen van de kinderredactie uit de groepen 6, 7 en 8 zorgt de redactie ervoor dat de schoolkrant tweemaal per jaar verschijnt.

De luizencommissie
Coördineert de luizencontroles na alle vakanties en is aanspreekpunt voor alle luizenouders die helpen bij de controles.

Naast de commissies heeft de ouderraad ook nog andere taken.

Vrijwillige bijdrage
De Ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor de organisatie van de evenementen inclusief de hapjes en drankjes, cadeaus voor de sinterklaasviering, excursies, ouderavonden, schoolkrant, etc. Deze is 20 euro per jaar per kind. U kunt dit bedrag overmaken op NL03 RABO 0133 6321 48 t.n.v. Oudervereniging en o.v.v. de namen van uw kinderen. 

Tijdens de algemene ouderavond die 1x per jaar voor ouders wordt georganiseerd legt zij verantwoording af aan de ouders in een financieel verslag. Twee vertegenwoordigers van de ouders vormen de kascommissie.

Schoolfotograaf
Daarnaast coördineert de ouderraad ook de taken rondom de schoolfotos’s.

Vragen?
Om makkelijk bereikbaar te zijn voor alle ouders kunt u voor vragen, opmerkingen of ideeën altijd één van ons op het schoolplein aanspreken, iets inbrengen op een vergadering of contact opnemen via or@obsdebolster.nl. Via dit adres kunt u altijd de notulen van de vergadering opvragen. We hebben ook een postvak in de teamkamer. Regelmatig houden we u op de hoogte van de activiteiten waar we als ouders een bijdrage aan leveren in samenwerking met de school.

Leden Ouderraad:

Marlies van Doorn, voorzitter, or@obsdebolster.nl,
Marlon van Eerdt, penningmeester
Petra van Grinsven, luizencommissie
Mariel van de Brand , evenementencommissie
Lisette van Rijn, schoolkrantredactie, redactie@obsdebolster.nl
Marloes Pennings, namens het team, marloes@obsdebolster.nl