Leerlingenraad

Leerlingenraad

De Leerlingenraad

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de leerlingenraad?
De leerlingenraad brengt problemen/opmerkingen en ideeën over het onderwijs op de Bolster naar voren.  Dit kan gaan over het vervangen van een lekke bal tot bijvoorbeeld meer geschiedenislessen. Kortom: de leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen. Er worden geen onmogelijke voorstellen gedaan. De leerlingenraad luistert goed naar wat er speelt en waar grote problemen en kansen liggen. De leerlingenraad probeert ook met oplossingen te komen.

Hoe worden deze kinderen gekozen?
Een Leerlingenraad is er niet zo maar ineens. De Leerlingenraad wordt gekozen. Voor deze verkiezing en kunnen kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 zich verkiesbaar stellen. De kinderen uit de groepen 5,6,7 en 8 kunnen stemmen. De verkiesbare kinderen bereiden een presentatie voor. Daarmee maken zij duidelijk waarom er op hem/haar gestemd moet worden. 

Verloop van de vergaderingen en wie is erbij?
Bij iedere vergadering is een teamlid aanwezig, die de vergadering in goede banen leidt. Maar het woord ligt bij de kinderen. Een kind wordt voorzitter en zorgt voor de agenda. Agendapunten worden tot één week voor de vergadering met de leerlingenraadbegeleider opgesteld. Ook is er een wisselende notulist. Hij of zij typt de notulen van de leerlingenraadvergadering uit. De verslagen komen op de website. Ieder kind kan altijd punten inbrengen op de vergadering. Er is dus altijd ruimte voor extra agendapunten. De overige agendapunten kunnen doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.

Stemmen binnen de Leerlingenraad
Er kan niet worden gestemd bij een afwezigheid van meer dan 50%.  Er is altijd twee derde meerderheid nodig om tot een beslissing te komen.  De voorzitter en begeleiding houden hier een oogje in het zeil.

Het prikbord
Op de wand in de huiskamer is informatie te vinden van de leerlingenraad. Er komt een aantal zaken op dit informatiebord te hangen:
– Notulen van de afgelopen vergadering.
– De agenda van de aankomende vergadering (komt er een week van te voren te hangen).
– Een lijst met punten die de kinderen ingebracht hebben om in de vergadering te bespreken.
– Een ideeënbus.

Op het informatiebord is ook een foto van de leden van de leerlingenraad te vinden, zodat iedereen weet wie er in de Leerlingenraad zitten. Soms zal er ook een stukje van de Leerlingenraad in de Bolsterkrabbels of schoolkrant worden opgenomen.

Functie
De leerlingenraad geeft alle leerlingen de mogelijkheid om zich uit te kunnen spreken over alles wat betrekking heeft op deze leerlingen, waaronder omgeving van de school, buitenschoolse activiteiten en zaken die met de sfeer op school hebben te maken. Door de leerlingenraad kunnen voorstellen van de leerlingen bespreekbaar worden gemaakt. Dit wordt vervolgens met alle leerlingen vertegenwoordigers overlegd tijdens de leerlingenraadvergaderingen en er wordt bij besluitvorming democratisch beslist. Deze beslissingen kunnen als adviezen naar buiten worden gebracht richting directeur, leerkrachten, de OR en de MR.